گلوله های قبل از رای گیری – ایالت اوگاندا تعداد زیادی از شهروندان را کشته است | خاورمیانه و آفریقا

مطالب جدید دیدنی  چرا غول های فناوری می خواهند هوش مصنوعی را با نوار قرمز خفه کنند؟