گلوله های قبل از رای گیری – ایالت اوگاندا تعداد زیادی از شهروندان را کشته است | خاورمیانه و آفریقا