ویژگی دوزینگ پمپ ها – دوزینگ پمپ

دبی دوزینگ پمپ به شکل دستی یا اتوماتیک تهیه و تنظیم می شود و اهمیت اعتنا به کاربری مترینگ پمپ ها نیازی به دبی بسیار شرکت دوزینگ پمپ نیست. حتمی به ذکر میباشد که تمام محصولات همین تیم در مراحل طراحی، ساخت و ساخت زیر حیث مهندسین و کارشناسان فن ای در این زمینه صورت گرفته و طبق کلیدی استانداردهای روز عالم انجام می شود. مکانیزم حرکت بگونه اي است که حرکت دورانی الکتروموتور به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می گردد. اصل فعالیت جابجایی مثبت است که حرکت روده ها را مشابه سازی می کند. پلیپروپیلن یک عدد از پلیمرهای پرکاربرد در تولید تجهیزات صنعتی هست که در ساخت دوزینگ پمپ هم آیتم استفاده قرار میگیرد. پمپ هاي دو ضربه اي را به دليل كم كردن شدت ضربه و ظـرفيت بيشتر و تقريبـاً يكنواخت كردن جريان در خروجي بيشتر از پمپ هـاي يك ضربه اي بكار مي برند. چون حركت ضرباتي به لوله خروجي و حتي دستگاه هاي ديگري كه در سر راه هستند، ضرباتي وارد مي نمايد، بايد تدبيري بكار پیروزی كه شدت ضربه ناشي از متناوب بودن جريان را كم كند. کاربرد دوزینگ پمپ ها در صنایع شیمیایی و پتروشیمی به جهت تنظیم PH یا پلیمریزاسیون، از تزریق گونه های اسید ها، سولفوریک، نیتریک و مورد به کارگیری قرار دوزینگ پمپ دیافراگمی می گیرد. کاربرد دوزینگ پمپ ها در صنعت های شیمیایی و پتروشیمی § به جهت تهیه و تنظیم PH یا این که پلیمریزاسیون، از تزریق اشکال اسید ها، سولفوریک، نیتریک و آیتم به کار گیری قرار می گیرد.