نیم نگاهی به ساحل – اسرائیل اجازه می دهد فلسطینی ها به ساحل بروند | خاورمیانه و آفریقا