شبکه ضد اجتماعی – در میانمار ، فیس بوک با طغیان اطلاعات غلط مبارزه می کند | آسیا