چرخ ها خاموش می شوند – زامبیا شروع به شبیه شدن به زیمبابوه می کند ، شکست در همسایه | خاورمیانه و آفریقا