پس از انفجار – امانوئل مکرون برای تغییر شکل لبنان از بیروت بازدید می کند | خاورمیانه و آفریقا