هیچ جزیره ای جزیره نیست – همه پرسی در اقیانوس آرام بسیار دور توجه ها را به خود جلب می کند | آسیا