همه کلاه ایمنی و بدون هیچ گونه جسمی – نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد تحت فشار هستند تا کنگو را ترک کنند | خاورمیانه و آفریقا