منحنی مسطح نیست – کشورهای عربی در حال پرداخت بدهی هستند | خاورمیانه و آفریقا