مرگ در یک مزارع برنج – چرا 78 کشاورز نیجریه ای به قتل رسیدند | خاورمیانه و آفریقا