رئیس جمهوری که در بالای معاملات شناور است – حزب حاکم اوگاندا متواضع و بی نظم است | خاورمیانه و آفریقا