دیگر قبرستان فیل ها – دولت های آفریقایی مناطق طبیعی خود را به خارج از کشور واگذار می کنند | خاورمیانه و آفریقا