دوستان با مزایای اندک – ایران خواهان “مشارکت استراتژیک” با چین است | خاورمیانه و آفریقا