تیراندازی به تنگه – دفاع از تایوان پرهزینه و مرگبارتر می شود | آسیا