توافق عمومی – سودان به موجی از کشورهای عربی که اسرائیل را به رسمیت می شناسند پیوست | خاورمیانه و آفریقا