تعطیلات ویروسی – تعطیلات در دبی هنگام شیوع بیماری همه گیر چگونه است | خاورمیانه و آفریقا