بلوز کبالت – در کنگو بچه های کوچک به دلیل سرقت مواد معدنی زندانی می شوند | خاورمیانه و آفریقا