بازی در انتظار – رهبران در خاورمیانه نظاره گر نظرسنجی ها در آمریکا هستند | خاورمیانه و آفریقا