انور در حمله – یک سیاستمدار کهنه کار مالزیایی سعی در سرنگونی دولت دارد | آسیا